Jump to content

ꯁꯦꯇꯥꯌꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦꯇꯥꯌꯔ ꯑꯁꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯒꯤ ꯃꯅꯥꯀꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯩ ꯄꯥꯟꯕ ꯊꯋꯥꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯤꯡꯈꯠꯂꯒ ꯂꯩ ꯍꯥꯢꯅ ꯎꯠꯂꯤ꯫

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯦꯇꯥꯌꯔ&oldid=34940" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ