Jump to content

ꯁ꯭ꯇꯤꯛ꯭ꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁ꯭ꯇꯤꯛ꯭ꯁ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ ꯇꯥꯢꯇꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯂꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯂꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯝꯅꯨꯡ ꯲ꯒꯤ ꯀꯥꯂꯛꯇ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯩ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁ꯭ꯇꯤꯛ꯭ꯁ&oldid=23537" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ