ꯂꯝ ꯀꯣꯢꯕ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯂꯝ ꯀꯣꯢꯕ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Tourism) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯀꯣꯢꯅ ꯁꯥꯟꯅ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

Tourism.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯂꯝ_ꯀꯣꯢꯕ&oldid=39466" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ