ꯂꯣꯀꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯂꯣꯀꯤ (ꯏꯪꯂꯤꯁ:Loki ) ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯔꯟ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯋꯥꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯂꯣꯀꯤ&oldid=40897" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ