Jump to content

ꯂꯣꯗꯨꯔꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯂꯣꯗꯨꯔꯔ
ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕꯅꯤ ꯫
Affiliationꯑꯔꯤꯕ ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ
ꯃꯐꯝꯅꯣꯔꯗꯤꯛ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡ

ꯂꯣꯗꯨꯔꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯣꯗꯨꯔꯔ (ꯑꯣꯜꯗ ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯂꯣꯎꯔꯗꯒꯤ "ꯂꯣꯗ-ꯏꯔ" ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯄꯤꯕ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ/ꯋꯥꯍꯩꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯈꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ) ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯔ꯭ꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯔꯤꯕ ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯏ-ꯄꯥꯎ ꯋꯥꯠꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ꯫ ꯂꯣꯗꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯛꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯄꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯂꯩ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯄꯣꯏꯇꯤꯛ ꯑꯦꯗꯗꯥꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯚꯣꯂꯨꯁ꯭ꯄꯥꯒꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯟꯁꯨꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯖ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔꯗ ꯄꯥꯏ:

lá gaf Lóðurr

ok litu góa.

ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯖ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯗꯤꯟ, ꯍꯣꯏꯅꯤꯔ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯗꯨꯔꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ, ꯑꯥꯁ꯭ꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝꯕ꯭ꯂꯥꯕꯨ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯖꯨꯔꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯒꯨꯟꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯗꯨꯔꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯁꯛ (ꯂꯤꯇꯨ ꯒꯣꯑꯥ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯦꯠꯅꯩ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅ ꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯍꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫ (ꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ "ꯑꯁꯥꯕ" ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯑꯔꯤꯕ ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ "ꯑꯁꯥꯕ" ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯄꯤꯅꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯆꯃꯝꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏꯅꯤꯔꯅ ꯑꯣꯗꯤꯟꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯃꯒꯨꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯁ꯭ꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝꯕ꯭ꯂꯥꯗ ꯑꯣꯔ ꯄꯤꯔꯤ, ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯗꯤꯟ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ, ꯂꯣꯗꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏ-ꯄꯥꯎ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯐꯦꯁ ꯚꯦꯂꯨꯗ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ꯫ ꯑꯣꯜꯗ ꯅꯣꯔ꯭ꯁꯀꯤ ꯂꯤꯈꯨꯟꯁꯤꯡꯗ ꯂꯣꯗꯨꯔꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ, ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯑꯣꯗꯤꯟꯕꯨ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ "ꯂꯣꯗꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ" ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯣꯗꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯩ꯫ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯥꯏ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯕꯨ ꯑꯣꯗꯤꯟꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯥꯏꯗꯦ꯫ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯈꯔꯅ ꯂꯣꯗꯨꯔꯕꯨ ꯂꯣꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯦꯌꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯃꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯐ꯭ꯔꯦꯌꯔꯒ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ꯫ ꯚꯣꯂꯨꯁ꯭ꯄꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯡ (ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯗꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ, ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯣꯗꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯖꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯠꯇꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯣꯔ꯭ꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯛꯇꯗ ꯂꯣꯗꯨꯔꯕꯨ ꯐ꯭ꯔꯦꯌꯔꯒ ꯁꯛꯇꯥꯛꯅꯕ ꯆꯣꯡꯊꯩ꯫ ꯂꯣꯗꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯀꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯊꯛ ꯊꯪꯕ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯗꯨꯈꯛꯇꯅꯤ: ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ꯫ ꯂꯣꯗꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯀꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯜꯗ ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯗ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯗꯤꯟ, ꯍꯣꯏꯅꯤꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯀꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯎꯠꯂꯤ, ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯚꯣꯂꯨꯁ꯭ꯄꯥꯗ ꯑꯣꯗꯤꯟ, ꯍꯣꯏꯅꯤꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯗꯨꯔꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯃ ꯎꯠꯂꯤ ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯑꯦꯗꯁꯤꯡ (ꯑꯣꯗꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯏ ꯑꯅꯤ) ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟꯗꯤꯅꯦꯚꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯔꯃꯅꯤꯛ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯏ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯗꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯀꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯑꯦꯗ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ, ꯂꯣꯗꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯀꯤꯒ ꯁꯝꯅꯍꯟꯅꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯒꯨꯝꯅ, ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯂꯣꯗꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ-ꯑꯃꯁꯨꯡ-ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯃꯒꯨꯟ ꯀꯨꯟ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯂꯕꯁꯨ, ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯗꯨꯔꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯄꯟꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ, ꯃꯍꯥꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇ꯭ꯌꯥꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛꯇꯃꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯐꯕ ꯑꯣꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯁꯥꯒꯠꯄꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯁꯛ ꯃꯑꯣꯡ/ꯈꯨꯗꯝ/ꯋꯥꯔꯤ/ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯔ꯭ꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯍꯥꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯗꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯔ꯭ꯛ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯇꯦ - ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄꯥꯁ ꯔꯦꯐꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ, ꯚꯔꯇꯤꯀꯦꯜ ꯋꯥꯜ ꯑꯃꯗ ꯈꯨꯠꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯣꯡꯅ ꯄꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯗꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯒꯨꯝꯅ, ꯃꯗꯨ ꯃꯇꯧ ꯑꯗꯨꯅꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

  1. ꯱.꯰ ꯱.꯱ https://historylists.org/mythology/lodurr-god-of-norse-mythology.html
  2. ꯲.꯰ ꯲.꯱ https://norse-mythology.org/lodurr/
  3. ꯳.꯰ ꯳.꯱ Andrén, Anders. Old Norse Religion in Long-term Perspectives: Origins, Changes, and Interactions : an International Conference in Lund, Sweden, June 3-7, 2004. United States: Nordic Academic Press, 2006.
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯂꯣꯗꯨꯔꯔ&oldid=55122" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ