ꯖꯔꯃꯅꯤꯛ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
Wodan heilt Balders Pferd by Emil Doepler.jpg

ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯔꯤꯕ ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ (ꯑꯔꯤꯕ ꯖꯔꯃꯅꯤꯛ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ) ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯔꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯫

ꯑ (A)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯑꯜꯃꯥꯠꯠꯀꯤ ꯑꯥꯁꯁ - Almáttki áss
 2. ꯑꯟꯅꯔ - Annar
 3. ꯑꯎꯗꯔ (ꯂꯥꯢ) - Auðr (mythological character)

ꯕ (B)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯕꯜꯗꯔ - Baldr
 2. ꯕꯣꯔꯔ - Borr
 3. ꯕ꯭ꯔꯒꯤ - Bragi
 4. ꯕꯨꯔꯤ (ꯂꯥꯢ) - Búri

ꯗ (D)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯗꯒꯔ - Dagr
 2. ꯗꯦꯜꯂꯤꯡꯒꯔ - Dellingr

ꯐ (F)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯐꯣꯔꯦꯁ꯭ꯇꯤ - Forseti

ꯒ (G)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯒ꯭ꯂꯦꯅ꯭ꯔ - Glenr

ꯍ (H)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯍꯦꯏꯝꯗꯜꯜ - Heimdall
 2. ꯍꯦꯔꯃꯣꯗꯔ - Hermóðr
 3. ꯍꯣꯗꯔ - Höðr
 4. ꯍꯣꯏꯅꯤꯔ - Hœnir

ꯏ (I)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯏꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁ꯭ꯖꯣꯗ - Ítreksjóð

ꯀ (K)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯀ꯭ꯋꯥꯁꯤꯔ - Kvasir

ꯂ (L)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯂꯣꯗꯨꯔꯔ - Lóðurr
 2. ꯂꯣꯀꯤ - Loki
 3. ꯂꯤꯇꯤꯔ - Lýtir

ꯃ (M)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯃꯥꯅꯤ - Máni
 2. ꯃꯦꯏꯂꯤ - Meili
 3. ꯃꯤꯃꯤꯔ - Mímir
 4. ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯅꯤ - Móði and Magni

ꯅ (N)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯅꯒꯜꯐꯥꯔꯤ - Naglfari
 2. ꯅꯦꯄꯔ - Nepr
 3. ꯅꯖꯣꯔ꯭ꯗꯔ - Njörðr

ꯑꯣ (O)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯑꯣꯗꯤꯟ - Odin

ꯔ (R)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯔꯤꯒꯁ꯭ꯄꯨꯂꯥ - Rígsþula

ꯇ/ꯊ (T)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯊꯣꯔ - Thor
 2. ꯇꯤꯔ - Týr

ꯎ/ꯌꯨ (U)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯎꯜꯂꯔ - Ullr

ꯚ (V)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯚꯥꯂꯤ - Váli
 2. ꯚꯤꯗꯔꯔ - Víðarr
 3. ꯚꯤꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯦ - Vili and Vé

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]