ꯂꯤꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯂꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯁꯥꯡꯕ, ꯃꯈꯨꯠ ꯃꯈꯣꯡ ꯄꯥꯟꯗꯕ, ꯁꯥꯍꯤꯡ ꯆꯥꯕ ꯔꯦꯞꯇꯤꯂꯤꯌꯥ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯊꯋꯥꯢ ꯑꯄꯛꯃꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯤꯟ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯐꯪꯢ ꯫[꯱]

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯂꯤꯟ&oldid=40492" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ