ꯈꯥꯔꯧ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯈꯥꯔꯧ" (Cobra) ꯍꯥꯢꯔꯒ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯅꯥꯖꯥ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯍꯨ ꯆꯦꯟꯕ ꯂꯤꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫[꯱]

ꯁꯤꯁꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯈꯥꯔꯧ&oldid=11363" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ