ꯂꯤ ꯂꯟꯗꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯂꯤ ꯂꯟꯗꯤ ( ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ:李兰迪, ꯱꯹꯹꯹ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲ꯗꯥ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕꯥ), ꯂꯦꯟꯗꯤ ꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯈꯪꯅꯕꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯔ, ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯨꯏ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯃꯣꯗꯦꯜꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯲꯰꯱꯹ꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯗꯣꯔꯤꯡꯗꯁꯨ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯥꯏ ꯍꯀꯂꯕꯦꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁ (꯲꯰꯱꯷), ꯋꯨ ꯖꯤꯟ: ꯗ ꯃꯣꯟꯁꯇꯔ ꯀꯤꯂꯥꯔ ꯲ (꯲꯰꯱꯷), ꯅꯦꯚꯥꯔ ꯒꯣꯟ (꯲꯰꯱꯸), ꯗ꯭ꯔꯤꯃꯤꯡ ꯕꯦꯛ ꯇꯨ ꯗꯤ ꯀꯤꯡ ꯗꯥꯏꯅꯦꯁ꯭ꯇꯤ (꯲꯰꯱꯹) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯟꯇ ꯗꯤꯁ꯭ꯇꯔꯕ ꯃꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤ ꯫ (꯲꯰꯲꯱) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. ꯲꯰꯰꯹ꯗꯥ ꯆꯍꯤ ꯱꯰ ꯁꯨꯔꯕꯤ ꯂꯤ ꯂꯦꯟꯗꯤꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯤꯜꯃꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤ "ꯍꯨ ꯗꯤꯗ ꯌꯨ ꯂꯣꯖ ꯇꯨ"ꯗꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯐꯤꯜꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯗꯥ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟꯈꯤ ꯫ ꯂꯤꯅꯥ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟꯠꯔꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯥ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯥꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯲꯰꯱꯸ꯗꯥ ꯁꯦꯟꯠꯔꯦꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯗꯥ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯈꯤ ꯫ [꯱]

ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯍꯨꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗꯥ ꯱꯹꯹꯹ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲ꯗꯥ ꯕꯦꯏꯖꯤꯡꯗꯥ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕꯥ ꯂꯤ ꯂꯟꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯅꯂꯦꯟꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯲꯰꯰꯹ꯗꯥ ꯆꯍꯤ ꯱꯰ ꯁꯨꯔꯕꯤ ꯂꯤ ꯂꯦꯟꯗꯤꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯤꯜꯃꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯗꯥ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟꯈꯤ ꯫ ꯲꯰꯱꯳ꯗꯥ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯨꯆꯨꯟ ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯟ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯇꯥ ꯑꯣꯁꯃꯥꯟꯊꯨꯁ ꯐ꯭ꯔꯥꯒ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤ ꯫ ꯲꯰꯱꯵ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯖꯨ ꯖꯤꯁꯤꯌꯥꯑꯣꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯂꯚ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯁꯤꯅꯤꯡ ꯃꯤꯡꯇꯤꯌꯥꯟ ꯐꯤꯜꯝ ꯅꯃꯤꯅꯆꯤ ꯫ ꯲꯰꯱꯶ꯇꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯂꯚ ꯑꯥꯏꯗꯣꯜ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯐꯦꯇꯥꯜ ꯂꯚꯗꯥ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯌꯥꯎꯌꯥꯎꯗꯥ ꯌꯥꯎꯈꯤ ; ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯨꯚꯤ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯆꯦꯁ ꯀꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯆꯥꯏꯜꯗ ꯑꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯈꯤ ꯫

꯲꯰꯱꯷ꯇꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯚꯤꯖꯨꯑꯦꯂꯁꯤꯡꯅꯥ ꯁꯨ ꯇꯥꯑꯣ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯁꯛꯈꯪꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯋꯨꯛꯁꯤꯟ ꯃꯥꯁ꯭ꯇꯔ ꯲ ꯗꯥ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃꯥ ꯂꯧꯈꯤ ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯀꯦꯝꯄꯁꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯃꯥꯏ ꯍꯛꯂꯕꯦꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ.ꯑꯥꯏ.ꯏ . ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯈꯤ ꯫

꯲꯰꯱꯹ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯱꯷ꯇꯥ ꯂꯤ ꯂꯟꯗꯤ ꯲꯰꯱꯹ꯒꯤ ꯐꯣꯔꯕꯦꯁ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯑꯟꯗꯔ ꯳꯰ ꯏꯂꯤꯠ ꯂꯤꯁ꯭ꯇꯇꯥ ꯈꯟꯈꯤ ꯫

ꯂꯤꯅꯥ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟꯠꯔꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯥ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯥꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯲꯰꯱꯸ꯗꯥ ꯁꯦꯟꯠꯔꯦꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯗꯥ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯈꯤ ꯫ [꯲]

ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯂꯤꯅꯥ ꯆꯍꯤ ꯱꯰ ꯁꯨꯔꯛꯄꯗꯥ ꯃꯨꯚꯤ ꯑꯥꯏꯅꯤ ꯁꯨꯒꯦꯂꯦꯁꯨꯏ ꯗ ꯀꯨꯝꯈꯤ ꯫ [꯳]

ꯂꯤꯅꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯞ (꯲꯰꯱꯶)ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯈꯤ ꯫ [꯴] ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯕꯎꯠ ꯁꯤꯛꯔꯦꯇꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯨ ꯖꯤꯟ: ꯗ ꯃꯣꯟꯁꯇꯔ ꯀꯤꯂꯥꯔ ꯲ ꯗꯥ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯈꯤ ꯫ [꯵] [꯶] [꯷] ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯥ ꯂꯤꯅꯥ ꯀꯦꯝꯄꯁꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯃꯥꯏ ꯍꯀꯂꯕꯦꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯇꯥ ꯌꯨ ꯓꯨꯖꯣꯎ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯌꯥꯎꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯛ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯅꯦꯚꯥꯔ ꯒꯣꯟꯗꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯒꯣꯅꯤꯁ꯭ꯇꯀꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯌꯥꯎꯈꯤ; ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯔꯤꯚꯤꯌꯨꯁꯤꯡ ꯐꯪꯂꯤ ꯫ [꯸] [꯹] [꯱꯰]

꯲꯰꯱꯹ꯗꯥ ꯂꯤꯅꯥ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯥ ꯅꯨꯡꯤ-ꯅꯨꯡꯉꯣꯜ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯗ꯭ꯔꯤꯃꯤꯡ ꯕꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯤꯡ ꯗꯥꯏꯅꯦꯁ꯭ꯇꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯫ [꯱꯱] ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤ-ꯅꯨꯡꯉꯣꯜ ꯀꯃꯦꯗꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯦꯗꯣꯔꯤꯡ ꯗꯁꯨ ꯁꯀꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤ ꯫ [꯱꯲] ꯐꯣꯔꯕꯦꯁ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅꯥ ꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯳꯰ ꯑꯟꯗꯔ ꯳꯰ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯲꯰꯱꯹ꯒꯤ ꯂꯤꯁ꯭ꯇꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯆꯍꯤ ꯳꯰ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯏꯅꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯳꯰ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯃꯗꯥ ꯆꯥꯎꯅꯥ ꯏꯐꯦꯛꯇ ꯇꯧꯈꯤ ꯫ [꯱꯳]

꯲꯰꯲꯰ꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯗꯥ ꯂꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯗꯣꯟꯇ ꯗꯤꯁ꯭ꯇꯔꯕ ꯃꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯗꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯂꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯀꯥꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯈꯤ, ꯂꯥꯏ ꯀꯨꯌꯥꯟ -ꯂꯤꯅꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯂꯤꯟ ꯖꯤꯑꯣꯔꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯅꯥꯟ ꯖꯤꯌꯥꯡꯋꯥꯟ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯫

꯲꯰꯲꯰ꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁ꯭ꯠ ꯵ꯗꯥ ꯂꯤ ꯂꯟꯗꯤꯅꯥ ꯆꯦꯁ ꯂꯚ ꯒꯤ ꯐꯤꯜꯃꯗꯥ ꯅꯤꯎ ꯖꯨꯅꯐꯦꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯈꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯂꯤ_ꯂꯟꯗꯤ&oldid=51355" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ