Jump to content

ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ (ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔ꯭ꯛ)(ꯏꯪꯂꯤꯁ: National park)ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯆꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥꯛꯆꯕ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯂꯝꯄꯥꯛ (ꯂꯝ) ꯅꯤ ꯫