Jump to content

ꯑꯓꯣꯚ-ꯁꯩꯚꯥꯁ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯓꯣꯚ-ꯁꯩꯚꯥꯁ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Azov-Syvash National Nature Park) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯑꯓꯣꯚꯀꯤ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯃꯥꯢꯀꯩꯗ ꯕꯤꯔ꯭ꯌꯨꯆꯤ ꯏꯊꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]