Jump to content

ꯃꯀꯨ ꯎꯆꯦꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯀꯨ ꯎꯆꯦꯛ
ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯥ
ꯀꯤꯡꯗꯝ: ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯂꯤꯌꯥ
Phylum: ꯀꯣꯔꯗꯥꯇꯥ
ꯀꯥꯈꯜꯁꯤꯡ: ꯑꯦꯚꯤꯁ

ꯃꯀꯨ 🦉 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯂꯥꯎꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯥꯢ ꯄꯥꯛꯏ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯀꯨ_ꯎꯆꯦꯛ&oldid=40317" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ