ꯎꯆꯦꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯦꯚꯤꯁ (ꯎꯆꯦꯛ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ) ꯑꯁꯤ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯀꯣꯔꯗꯥꯇꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤ ꯃꯇꯨ ꯆꯣꯝꯢ, ꯃꯆꯤꯟ ꯄꯥꯜꯂꯤ, ꯃꯔꯨꯝ ꯀꯣꯛꯢ, ꯊꯃꯣꯢ ꯀꯥꯈꯨ ꯴ ꯄꯥꯜꯂꯤ, ꯁꯔꯨ ꯌꯥꯡꯢ ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯄꯥꯢꯕ ꯉꯝꯢ꯫ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯪꯕ ꯃꯈꯣꯡ ꯲ꯗꯨ ꯃꯁꯥ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯢ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯎꯆꯦꯛ&oldid=34891" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ