Jump to content

ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ (ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ) (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Cinema) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯠꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯦꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯃꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩ ꯫

ꯐꯤꯂꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  • ꯁꯤꯅꯨꯃꯥꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ
  • ꯐꯤꯂꯝ
  • ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯃꯩ ꯀꯥꯞꯐꯝ

ꯇꯤ.ꯚꯤ.[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  • ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯃꯩ

ꯏꯁꯩ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]