Jump to content

ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯍꯥꯢꯕꯁꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯄꯟꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯢꯕꯅꯤ ꯫ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯟ ꯒꯤꯗꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯌꯦꯠꯄ ꯑꯄꯟꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯐꯥꯖꯤꯟ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯕ ꯌꯥꯎꯗꯔꯕꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫

ꯢꯁꯥꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ&oldid=48609" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ