ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯃꯍꯥꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔ
ꯁ꯭ꯇꯦꯠ
ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯥ
ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯥ
Coordinates: 18°58′12″N 72°49′12″E / 18.97°N 72.820°E / 18.97; 72.820ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁ: 18°58′12″N 72°49′12″E / 18.97°N 72.820°E / 18.97; 72.820
ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯊꯪꯪ ꯃꯅꯥꯎ

ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯅꯤ ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯄꯅꯥ ꯳꯵ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ, ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯱ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱꯲,꯶꯱,꯸꯹,꯶꯷꯳ ꯁꯨꯔꯦ, ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯳꯰,꯷꯷,꯱꯸꯳ ꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯥꯊꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯂꯣꯏꯂꯪꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯂꯣꯟꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]