Jump to content

ꯃꯣꯍꯝꯃꯦꯗ ꯓꯤꯁꯥꯟ ꯑꯥꯢꯌꯨꯕ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯃꯣꯍꯝꯃꯦꯗ ꯓꯤꯁꯥꯟ ꯑꯥꯢꯌꯨꯕ

ꯃꯣꯍꯝꯃꯦꯗ ꯓꯤꯁꯥꯟ ꯑꯥꯢꯌꯨꯕ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯕꯣꯜꯂꯤꯋꯨꯗ (ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ)ꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕ ꯁꯤꯟꯂꯣꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]