Jump to content

ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯂꯣꯜ ꯂꯝꯄꯨꯄ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯂꯣꯜ ꯂꯝꯄꯨꯄ
ꯂꯩꯕꯥꯛꯑꯂꯤꯄ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ)
ꯂꯣꯟꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ/ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ)

ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯂꯣꯜ ꯂꯝꯄꯨꯄ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯏ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]