ꯃꯥꯁꯥ ꯗꯥꯁ꯭ꯀꯤꯅꯥ ꯃꯥꯗ꯭ꯗꯨꯛ꯭ꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯥꯔꯤꯌꯥ "ꯃꯥꯁꯥ" ꯗꯥꯁꯀꯤꯅꯥ ꯃꯥꯗ꯭ꯗꯨꯛꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯗꯥꯟꯁꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯥꯔꯊꯥ ꯒ꯭ꯔꯥꯍꯥꯝ ꯗꯥꯟꯁ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯗꯥꯟꯁꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯦꯛ ꯐꯣꯔꯦꯁ꯭ꯠ ꯗꯥꯟꯁ ꯐꯦꯁ꯭ꯇꯤꯕꯦꯂꯒꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯅꯤ꯫

ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯩ-ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯥꯔꯤꯌꯥ ꯗꯁ꯭ꯀꯤꯅꯥ ꯃꯥꯗ꯭ꯗꯨꯛꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯀꯤꯌꯕꯇꯥ ꯄꯣꯀꯈꯤ꯫ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯃꯈꯤ, ꯋꯥꯒꯥꯅꯣꯚꯥ ꯃꯦꯊꯗꯇꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯑꯍꯜ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯥ ꯆꯠꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯤꯌꯥꯃꯤꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯊꯣꯃꯥꯁ ꯑꯥꯔꯃꯔ ꯌꯨꯊ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯇꯥ ꯔꯨꯊ ꯋꯦꯏꯁꯦꯅꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯇꯃꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯇꯁꯇꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯈꯤ꯫[꯱]

ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯲꯰꯰꯷ꯇꯥ ꯗꯥꯁꯀꯤꯅꯥ ꯃꯗ꯭ꯗꯛꯁꯅꯥ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯣꯔꯛ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯊꯥ ꯒ꯭ꯔꯥꯍꯥꯝ ꯗꯥꯟꯁ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯗꯥꯟꯁꯔꯒꯤ ꯔꯦꯉ꯭ꯀꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟ ꯐꯪꯈꯤ꯫[꯲][꯳] ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯦꯞꯄꯂꯆꯤꯌꯥꯟ ꯁ꯭ꯞꯔꯤꯡꯗꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯗ, ꯑꯦꯔꯥꯟꯗ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯦꯖꯗꯥ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯅꯦ, ꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯁꯇꯥ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯏꯟ ꯔꯦꯗ, ꯑꯦꯝꯕꯦꯇꯂꯦꯗ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯗꯥ ꯏꯚ, ꯗ꯭ꯌꯨꯑꯦꯠ ꯀꯟꯚꯥꯔꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯚꯥꯔꯁ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯒ꯭ꯔꯥꯍꯥꯃꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦꯊꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟꯠꯔꯥꯟꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯤ꯫ , ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯀꯂꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯠꯇꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯄꯁꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯥ, ꯅꯥꯏꯠ ꯖꯔꯅꯤꯗꯥ ꯀꯣꯔꯁꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯥ, ꯐꯥꯏꯗ꯭ꯔꯥꯗꯥ ꯑꯥꯔꯇꯦꯃꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯂꯣ ꯁꯦꯔꯦꯅꯥꯇꯥ ꯃꯣꯔꯤꯁ꯭ꯀꯥ꯫ ꯒ꯭ꯔꯥꯍꯥꯃꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯗꯥꯁꯀꯤꯅꯥ ꯃꯥꯗ꯭ꯗꯛꯁꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯔꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯥꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯎꯠꯈꯤ, ꯃꯈꯣꯌꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯔꯤ ꯀꯦꯏꯒꯋꯤꯟ, ꯔꯤꯆꯥꯔꯗ ꯃꯨꯚ, ꯂꯨꯀꯥ ꯚꯦꯒꯦꯇꯤ, ꯂꯥꯔ ꯂꯨꯕꯣꯚꯤꯆ, ꯕꯨꯂꯥꯔꯦꯌꯥꯎꯡ ꯄꯥꯒꯥꯔꯂꯥꯚꯥ, ꯑꯦꯗꯣꯅꯤꯁ ꯐꯣꯅꯤꯌꯥꯗꯥꯀꯤꯁ, ꯑꯥꯟꯅꯥ ꯁꯣꯀꯣꯂꯣ, ꯔꯕꯥꯔꯠ ꯋꯤꯂꯁꯟ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯖꯨꯔ ꯕꯥꯔꯇꯅꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯀꯤ ꯑꯣꯔꯤꯍꯥꯔꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯨꯁꯥꯟ ꯀꯤꯀꯨꯆꯤꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯗꯨꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯟꯁ ꯁ꯭ꯄꯣꯇꯂꯥꯏꯠꯅꯥ ꯄꯨꯊꯣꯀꯄꯥ ꯃꯥꯔꯊꯥ ꯒ꯭ꯔꯥꯍꯥꯝ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯏꯟꯁꯠꯔꯛꯁꯟ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯈꯤ꯫[꯱][꯴]

ꯃꯍꯥꯛ ꯗꯥꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ, ꯗꯤꯌꯔ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ, ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯋꯦꯌꯔ ꯗꯥꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯅꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯦꯁ ꯕꯥꯔꯇꯣꯀꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯕꯤꯕꯥ ꯐꯤꯜꯃ ꯐꯣꯜ ꯇꯨ ꯔꯥꯏꯖꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯈꯤ꯫[꯵] ꯃꯍꯥꯛ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯀꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯨꯏꯂꯔꯃꯣ ꯂꯤꯀꯨꯔꯒꯣꯒꯤ ꯗꯦꯁꯔꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯟ ꯕ꯭ꯔꯣꯋꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦꯕꯣꯔꯥ ꯑꯣꯔꯤꯒꯤ ꯗ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯇ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯈꯤ꯫[꯴][꯶]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]