ꯃꯥꯔ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯃꯥꯔ ꯂꯣꯟ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ (ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ) ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ (ꯍꯥꯎ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ) ꯈꯔꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯃꯥꯔ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯁꯥꯒꯩ (ꯂꯣꯟ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ) ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯂꯣꯟꯃꯤꯠ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]