ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯃꯥꯗ꯭ꯔ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯏꯄꯦꯝꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯅꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯍꯗꯦꯕ ꯄꯣꯛꯄꯤꯅꯤ ꯫

ꯐꯥꯏꯜ:Pandu at Shatasrunga Hill.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤ&oldid=30095" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ