Jump to content

ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯄꯅꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ (ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯈꯥꯢ) ꯱ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯅꯥ ꯱꯱ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯫

ꯄꯅꯥꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯄꯅꯥꯁꯤꯡ

ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗ ꯄꯅꯥ ꯱꯱ ꯂꯩ ꯫

ꯄꯅꯥ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁꯤꯡ (ꯄꯅꯥ-ꯂꯩꯉꯥꯛꯐꯝꯁꯤꯡ) ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕ (km²) ꯃꯤꯁꯤꯡ (꯲꯰꯱꯱) ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕ
ꯖꯌꯟꯇꯤꯌꯥ ꯆꯤꯡ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ
ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯖꯌꯟꯇꯤꯌꯥ ꯆꯤꯡ ꯄꯅꯥ ꯖꯣꯋꯥꯏ ꯱,꯶꯹꯳ ꯲꯷꯰,꯳꯵꯲ ꯲꯰꯱꯲
ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯖꯌꯟꯇꯤꯌꯥ ꯆꯤꯡ ꯄꯅꯥ ꯈ꯭ꯂꯩꯍꯔ꯭ꯌꯥꯠ ꯲,꯱꯲꯶ ꯳꯹꯵,꯱꯲꯴ ꯲꯰꯱꯲
ꯈꯥꯁꯤ ꯆꯤꯡ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ
ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯈꯥꯁꯤ ꯆꯤꯡ ꯄꯅꯥ ꯁꯤꯜꯂꯣꯡ ꯲,꯷꯵꯲ ꯸꯲꯵,꯹꯲꯲ ꯱꯹꯷꯶
ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯈꯥꯁꯤ ꯆꯤꯡ ꯄꯅꯥ ꯅꯣꯡꯁ꯭ꯇꯣꯏꯟ ꯵,꯲꯴꯷ ꯳꯸꯳,꯴꯶꯱ ꯱꯹꯷꯶
ꯈꯥ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯈꯥꯁꯤ ꯆꯤꯡ ꯄꯅꯥ ꯃꯥꯎꯀꯤꯌꯔꯋꯥꯠ ꯱,꯳꯴꯱ ꯱꯱꯰,꯱꯵꯲ ꯲꯰꯱꯲
ꯔꯤ-ꯚꯣꯢ ꯅꯣꯡꯄꯣꯍ ꯲,꯳꯷꯸ ꯲꯵꯸,꯸꯴꯰ ꯱꯹꯹꯲
Garo Hills Division
ꯑꯋꯥꯡ ꯒꯥꯔꯣ ꯆꯤꯡ ꯄꯅꯥ ꯔꯦꯁꯨꯕꯦꯜꯄꯥꯔꯥ ꯱,꯱꯱꯳ ꯱꯱꯸,꯳꯲꯵ ꯱꯹꯸꯲
ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯒꯥꯔꯣ ꯆꯤꯡ ꯄꯅꯥ ꯋꯤꯂꯤꯌꯝꯅꯒꯔ ꯲,꯶꯰꯳ ꯳꯱꯷,꯹꯱꯷ ꯱꯹꯷꯶
ꯈꯥ ꯒꯥꯔꯣ ꯆꯤꯡ ꯄꯅꯥ ꯕꯥꯘꯃꯥꯔꯥ ꯱,꯸꯵꯰ ꯱꯴꯲,꯳꯳꯴ ꯱꯹꯹꯲
ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯒꯥꯔꯣ ꯆꯤꯡ ꯄꯅꯥ ꯇꯨꯔꯥ ꯳,꯷꯱꯴ ꯶꯴꯳,꯲꯹꯱ ꯱꯹꯷꯶
ꯈꯥ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯒꯥꯔꯣ ꯆꯤꯡ ꯄꯅꯥ ꯑꯝꯄꯥꯇꯤ ꯸꯲꯲ ꯱꯷꯲,꯴꯹꯵ ꯲꯰꯱꯲

ꯃꯄꯥꯟꯒ ꯁꯝꯅꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Meghalaya ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Districts of India