ꯃꯨꯘꯜ-ꯏ-ꯑꯖꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯐꯥꯏꯜ:Mughal-e-Azam.jpg ꯃꯨꯘꯜ-ꯏ-ꯑꯖꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯘꯜ ꯁꯥꯒꯩꯔꯦꯜꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]