ꯃꯨꯘꯜ ꯂꯩꯀꯣꯜꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯨꯘꯜ ꯂꯩꯀꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯘꯜ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯤꯡꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯂꯩꯀꯣꯜꯁꯤꯡ ꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯔꯝꯏ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]