Jump to content

ꯃꯨꯘꯜ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯦꯜꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯨꯘꯜ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯦꯜꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯨꯘꯜ ꯁꯥꯒꯩꯔꯦꯜꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯨꯘꯜ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯆꯥꯎ ꯄꯥꯟꯂꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]