ꯃꯨꯘꯜ ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯨꯘꯜ ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯨꯘꯜ ꯁꯪꯁꯥꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯱꯶, ꯱꯷ ꯑꯃꯗꯤ ꯱꯸ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯝꯕ ꯃꯨꯘꯜ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟ ꯄꯊꯥꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]