ꯃꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯃꯩ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Fire) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯕꯨ ꯉꯔꯪ ꯉꯔꯪ ꯆꯥꯛꯄ ꯑꯁꯥꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯩꯁꯥ, ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯛꯅꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯳ꯁꯤ ꯁꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯇ ꯊꯣꯛꯢ ꯫[꯱] Fire.jpg

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯩ&oldid=9253" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ