Jump to content

ꯃꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯩ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Fire) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯕꯨ ꯉꯔꯪ ꯉꯔꯪ ꯆꯥꯛꯄ ꯑꯁꯥꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯩꯁꯥ, ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯛꯅꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯳ꯁꯤ ꯁꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯇ ꯊꯣꯛꯏ ꯫

ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯩ ꯍꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯎꯠꯂꯤ꯫

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯩ&oldid=55431" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ