ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ "ꯃ"ꯅ ꯍꯧꯕ ꯋꯥꯂꯨꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ)ꯗ "ꯃ"ꯅ ꯍꯧꯕ ꯋꯥꯂꯨꯁꯤꯡ (ꯋꯥꯔꯨꯁꯤꯡ) ꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ:

  1. ꯃꯥ
  2. ꯃꯤ
  3. ꯃꯨ
  4. ꯃꯦ
  5. ꯃꯩ
  6. ꯃꯣ
  7. ꯃꯧ
  8. ꯃꯪ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]