Jump to content

ꯄꯔꯣꯊꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯄꯔꯣꯊꯥ (ꯄꯔꯥꯊꯥ) ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯝꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝꯗ ꯄꯥꯝꯅꯅ ꯆꯥꯅꯔꯤꯕ ꯑꯄꯥꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯊꯥꯕ ꯇꯜ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ꯫[꯱]

  1. Chitrita Banerji (10 December 2008). Eating India: An Odyssey into the Food and Culture of the Land of Spices. Bloomsbury Publishing, 119–. ISBN 978-1-59691-712-5. Chitrita Banerji (10 December 2008). Eating India: An Odyssey into the Food and Culture of the Land of Spices. Bloomsbury Publishing. pp. 119–. ISBN 978-1-59691-712-5.
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯄꯔꯣꯊꯥ&oldid=39240" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ