Jump to content

ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯥꯜꯒꯤ ꯄꯅꯥꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯄꯅꯥ
ꯃꯐꯝꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯥꯜ
ꯁꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯱꯸꯳꯵
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯱꯸
ꯃꯤꯁꯤꯡ꯱꯲꯷,꯰꯱꯸–꯲,꯱꯳꯵,꯹꯹꯲
ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ꯲,꯲꯵꯵–꯱꯰,꯲꯲꯵ km²
ꯄꯤꯛꯊꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯄꯦꯔꯤꯁ

ꯄꯣꯇꯨꯒꯥꯜꯒꯤ ꯄꯅꯥꯁꯤꯡ (Distritos de Portugal) ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯗ ꯆꯪꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ-ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯥꯜꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯏꯊꯪꯕ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯅꯥ ꯱꯸ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯫ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯥꯜꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯆꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯀꯣꯔꯦꯁ ꯱ꯁꯨꯡ ꯃꯥꯗꯩꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯔꯦ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]