ꯄꯤꯓꯓꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯄꯤꯓꯓꯥ (ꯄꯤꯖꯖꯥ, ꯄꯤꯠꯓꯥ, ꯄꯤꯠꯖꯥ, ꯄꯤꯓꯓꯦꯠꯇꯥ) ꯑꯁꯤ ꯏꯇꯥꯂꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯄꯥꯛꯅꯝ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯟꯕ, ꯆꯤꯁ, ꯆꯦꯡꯒꯨꯝ, ꯇꯤꯜꯍꯧ, ꯁꯥ-ꯌꯦꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯂꯛꯄꯅꯤ ꯫

ꯃꯃꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯄꯤꯓꯓꯥ ꯁꯥꯍꯟꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯤꯓꯓꯥꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯄꯤꯓꯓꯥ&oldid=50812" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ