ꯇꯤꯜꯍꯧ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯤꯜꯍꯧ (ꯇꯤꯂꯧ) (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Onion, Allium cepa) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯂꯤꯌꯝ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯊꯥꯅꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯣꯛ (ꯃꯀꯥ) ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯤꯔꯦꯜꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯇꯤꯜꯍꯧ&oldid=10818" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ