Jump to content

ꯄꯤ. ꯚꯤꯔꯁ꯭ꯀꯤ ꯌꯨꯁ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯐꯣꯜ꯭ꯛ ꯗꯥꯟ꯭ꯁ ꯑꯦꯟꯁꯦꯝꯕꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯦꯅꯁꯦꯝꯕꯜ ꯑꯁꯤ ꯱꯹꯳꯷ꯇꯥ ꯄꯥꯚꯂꯣ ꯚꯤꯔꯁ꯭ꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯏꯀꯣꯂꯥ ꯕꯣꯂꯣꯇꯣꯚꯅꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹꯷꯵ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁꯤꯈꯤꯕꯥ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯚꯤꯔꯁ꯭ꯀꯤꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯈꯤ꯫ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯥꯑꯣ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯒꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯚꯤꯔꯁ꯭ꯀꯤꯅꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯱꯹꯸꯰ꯗꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯂꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯔꯁ꯭ꯀꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁ꯭ꯌ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯥ ꯃꯥꯏꯔꯣꯁ꯭ꯂꯥꯚ ꯚꯥꯟꯇꯨꯈꯅꯥ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯚꯤꯔꯁ꯭ꯀꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯃꯗꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯥ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯅꯥꯠꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯡꯂꯣꯃꯗꯥ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯥ ꯅꯥꯠꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯅꯤ꯫

ꯔꯦꯄꯔꯇꯣꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯐꯥꯏꯜ:Virsky4.jpg

ꯄꯥꯚꯂꯣ ꯚꯤꯔꯁ꯭ꯀꯤꯅꯥ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯣꯔꯤꯌꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

)

), a Cossack comedy dance

)

)

)

  • Hopak

ꯃꯥꯏꯔꯣꯁ꯭ꯂꯥꯚ ꯚꯥꯟꯇꯨꯈꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯣꯔꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  • Carpathians
  • Tambourine Dance
  • The Years of Youth
  • In Peace and Harmony
  • Russian Suite
  • Ukraino, My Ukraino (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Ukraine, My Ukraine

)

  • Tsygansky, a Gypsy dance
  • The Volynsk Patterns
  • Kozachok

ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Відео[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]