Jump to content

ꯆꯍꯤ ꯶꯰ꯁꯨꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡ (ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯟ: Шестидесятники, ꯔꯣꯃꯥꯅꯤꯖꯝ: Shestidesyatniki, ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯤꯌꯥꯟ: Шістдесятники, ꯔꯣꯃꯥꯅꯤꯖꯝ: Shistdesiatnyky; "꯶꯰ꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ") ꯑꯁꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯥꯔ.ꯒꯤ ꯀꯂꯆꯔꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯥꯔ ꯱꯹꯵꯰ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹꯶꯰ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯀꯄꯗꯥ ꯀ꯭ꯔꯨꯁꯦꯚ ꯊꯥꯑꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯊꯣꯀꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯱꯹꯲꯵ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹꯴꯵ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯄꯣꯀꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯁ꯭ꯇꯥꯂꯤꯅꯒꯤ ꯔꯤꯞꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯔꯖꯁꯤꯡꯅꯥ ꯁꯦꯃꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯌꯔꯒꯤ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯏꯃꯨꯡ ꯀꯌꯥꯗꯥ ꯁꯣꯀꯍꯅꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌ ꯀꯌꯥꯅꯥ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯂꯤꯕꯔꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟꯇꯤ-ꯇꯣꯇꯦꯂꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯁꯤꯖꯃꯅꯥ ꯈꯦꯠꯅꯍꯅꯈꯤ, ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯖꯨꯑꯦꯜ ꯑꯥꯔꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯌꯔ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯀꯝꯝꯌꯨꯅꯤꯁ꯭ꯇꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯊꯥꯖꯔꯕꯁꯨ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯥꯂꯤꯅꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯕꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯥ ꯐꯥꯑꯣꯈꯤ꯫[꯱]

ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯗꯥ ꯈꯥꯌꯗꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ: "ꯐꯤꯖꯤꯁꯤꯁ꯭ꯠ" (ꯁꯥꯏꯟꯁꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ) ꯑꯃꯁꯨꯡ "ꯂꯥꯏꯔꯤꯀꯁꯤꯡ" (ꯑꯥꯔꯇꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ, ꯑꯏꯕꯥ, ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯜꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁ꯭ꯅꯦꯂꯁꯤꯡ, ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ)꯫ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯌꯔꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯒꯨꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯕꯥꯔꯗ (ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ) ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ, ꯁꯩꯔꯦꯡ, ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯗꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯥꯔ.ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯅꯕꯥ ꯂꯃꯗꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯀꯦꯝꯄ ꯇꯧꯕꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯄꯦꯔꯦꯁ꯭ꯠꯔꯣꯏꯀꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯅꯣꯁ꯭ꯠ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯡ ꯍꯧꯔꯀꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ (꯱꯹꯸꯰ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯀꯄꯗꯥ – ꯱꯹꯹꯰ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯀꯄꯗꯥ) "ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯌꯔ" ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯱꯹꯵꯰ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯀꯄꯗꯥ – ꯱꯹꯶꯰ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯀꯄꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯈꯤꯕꯥ ꯀꯝꯝꯌꯨꯅꯤꯁ꯭ꯠ ꯏꯂꯤꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯃꯤꯔꯣꯂꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯈꯉꯅꯅꯕꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ꯫ . ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡ ꯑꯦꯝ.ꯒꯣꯔꯕꯥꯆꯦꯚ, ꯑꯣ.ꯌꯥꯀꯣꯚꯂꯦꯚ, ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯔ ꯑꯦ.ꯖꯤꯅꯣꯚꯤꯌꯦꯚ, ꯑꯦꯝ.ꯃꯥꯃꯥꯔꯗꯥꯁꯚꯤꯂꯤ, ꯋꯥꯏ.ꯂꯦꯚꯥꯗꯥ, ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯦ.ꯕꯣꯚꯤꯟ, ꯑꯦꯐ.ꯕꯨꯔꯂꯥꯠꯁ꯭ꯀꯤ, ꯃꯥꯁ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔꯁꯤꯡ ꯚꯤ.ꯀꯣꯔꯣꯇꯤꯆ, ꯏ.ꯌꯥꯀꯣꯚꯂꯦꯚ, ꯑꯦꯁ.ꯖꯥꯂꯤꯒꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡ꯫ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯂꯦꯐꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯦꯁ꯭ꯇꯔꯅꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯍꯤꯞꯄꯤ ꯃꯨꯕꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯈꯔꯥ ꯊꯝꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥ ꯕꯤꯠ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯅꯒꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯛꯅꯕꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ꯫[꯲][꯳][꯴]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]