Jump to content

ꯄꯥꯜꯂꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯄꯥꯜꯂꯁ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯥꯢꯇꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯁꯥ ꯂꯥꯟ ꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯊꯤꯅꯥ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ ꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯄꯥꯜꯂꯁ&oldid=23535" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ