ꯄꯥꯟꯊꯣꯢꯄꯤ ꯅꯥꯍꯩꯂꯣꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯄꯥꯟꯊꯣꯢꯄꯤ ꯅꯥꯍꯩꯂꯣꯜ
ꯂꯩꯕꯥꯛꯑꯂꯤꯄ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ)
ꯂꯣꯟꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ/ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ)

ꯄꯥꯟꯊꯣꯢꯄꯤ ꯅꯥꯍꯩꯂꯣꯜ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯏ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]