Jump to content

ꯅꯤꯡꯊꯧꯂꯣꯜ ꯂꯝꯄꯨꯄ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯅꯤꯡꯊꯧꯂꯣꯜ ꯂꯝꯄꯨꯄ
ꯂꯩꯕꯥꯛꯑꯂꯤꯄ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ)
ꯂꯣꯟꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ/ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ)

ꯅꯤꯡꯊꯧꯂꯣꯜ ꯂꯝꯄꯨꯄ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯏ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]