ꯅꯨꯋꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯅꯨꯋꯥ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯅ ꯅꯣꯡꯊꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯂꯦꯟ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯤ꯫

ꯅꯨꯋꯥ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ (女媧) ꯑꯁꯤ ꯈꯥꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯤ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯦꯜ ꯂꯥꯢ ꯐꯨꯁꯤ ꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯢꯕꯪ ꯃꯤꯑꯣꯢꯕꯕꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯊꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯂꯦꯟ ꯕꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯤꯕꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯈꯥꯀꯤ ꯂꯣꯟꯗ "ꯅꯨ" (女) ꯍꯥꯢꯕꯗꯤ "ꯅꯨꯄꯤ" ꯍꯥꯢꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ "ꯋꯥ" (媧) ꯍꯥꯢꯕꯗꯤ "ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ" ꯍꯥꯢꯕꯅꯤ꯫

ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯝꯃꯟꯁ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯝꯃꯟꯁꯇ Nuwa ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯥꯎ-ꯏ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ꯫
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯅꯨꯋꯥ&oldid=30686" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ