ꯆꯤꯡꯆꯥꯎ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯆꯤꯡꯆꯥꯎ" ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ "ꯆꯤꯡꯖꯥꯎ" ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯂꯩꯃꯥꯢꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯝꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯡꯏ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯆꯤꯡꯆꯥꯎ&oldid=35421" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ