Jump to content

ꯆꯥꯇꯥ ꯂꯥꯢꯍꯨꯢ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯆꯥꯗꯥ ꯂꯥꯢꯍꯨꯢ (ꯆꯥꯇꯥ ꯂꯥꯢꯍꯨꯢ)
ꯂꯩꯕꯥꯛꯑꯂꯤꯄ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ)
ꯂꯣꯟꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ/ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ)

ꯆꯥꯗꯥ ꯂꯥꯢꯍꯨꯢ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯏ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]