Jump to content

ꯆꯦ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯆꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯥ ꯁꯦꯂꯨꯂꯣꯖ ꯐꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯥ ꯑꯄꯥꯕ ꯂꯥꯇꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯆꯦ&oldid=51663" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ