Jump to content

ꯇꯤꯜ-ꯀꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯖꯔꯃꯅꯤꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯔꯤꯖꯔꯚꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯐꯪꯂꯤꯕꯥ ꯎꯔꯤꯕꯥ ꯏꯅꯁꯦꯛꯇ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯥꯁꯇꯥ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯵.꯲% ꯍꯟꯊꯔꯀꯄꯥ – ꯆꯍꯤ ꯲꯶ꯇꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯷꯵% ꯃꯥꯡꯈꯤ꯫

ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅꯥ ꯏꯅꯁꯦꯛꯇ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯥ ꯆꯥꯎꯅꯥ ꯍꯟꯊꯔꯀꯄꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯍꯟꯊꯔꯀꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯍꯟꯊꯍꯅꯕꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯦꯁ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯟꯊꯔꯀꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯒꯥ ꯑꯃꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯀꯦꯂꯤꯇꯤ ꯈꯔꯗꯥ, ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯏꯅꯁꯦꯛꯇ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯀꯄꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯂꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯅꯁꯦꯛꯇ ꯃꯈꯜ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯅꯕꯥ ꯊꯨꯡꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ꯫[꯱][꯲]

꯱꯹꯰꯲ꯗꯥ ꯔꯣꯀꯤ ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯟ ꯂꯣꯀꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯂꯥꯁ꯭ꯠꯔꯤ ꯑꯃꯥ꯫ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯥ ꯄꯣꯠꯁꯀꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯱꯸꯷꯵ ꯐꯥꯑꯣꯕꯗꯥ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯂꯤꯌꯟ ꯱꯰ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯂꯩ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯄꯥꯅꯔꯤꯕꯥ ꯁꯣꯔꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯑꯊꯨꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯍꯟꯊꯔꯀꯈꯤ, ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯱꯹꯰꯲ꯗꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯰꯱꯴ꯗꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯈꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯀꯈꯤ꯫

ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯤꯕꯥ ꯏꯅꯁꯦꯛꯇ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯍꯤꯛ, ꯌꯦꯔꯨꯝ, ꯌꯦꯔꯨꯝ, ꯌꯦꯔꯨꯝ, ꯗ꯭ꯔꯒꯅꯐ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯃꯁꯦꯜꯐꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯲꯰ꯁꯨꯕꯥ ꯆꯍꯤꯆꯥꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯂꯤꯕꯥ ꯄꯣꯠꯁꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯅꯦꯛꯗꯣꯇꯦꯜ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ; ꯋꯥꯏꯟꯗꯁ꯭ꯛꯔꯤꯅꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫[꯳][꯴]

ꯖꯔꯃꯅꯤꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯔꯤꯖꯔꯚꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯥꯂꯦꯏꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯄꯁꯤꯡ꯫

ꯑꯣꯏꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯃꯔꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯩ, ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯂꯤ: ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯚ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯂꯆꯔ ꯌꯥꯎꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕꯦꯠ ꯃꯥꯡꯍꯅꯕꯥ; ꯄꯦꯁ꯭ꯇꯤꯁꯥꯏꯗꯁꯤꯡ (ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯏꯅꯁꯦꯛꯇꯤꯁꯥꯏꯗꯁꯤꯡ) ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ; ꯑꯔꯕꯥꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ; ꯏꯅꯠꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁꯁꯤꯡ; ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ꯫ ꯏꯅꯁꯦꯛꯇ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯣꯏ; ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯔꯤꯁꯔꯆꯀꯤ ꯍꯤꯔꯃꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯈꯨꯖꯤꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯐꯤꯒꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯐꯪꯗꯦ꯫[꯵]

ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯀꯄꯥ ꯍꯟꯊꯔꯀꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯏꯅꯁꯦꯛꯇꯀꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯁꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯲꯰꯱꯸ꯗꯥ ꯖꯔꯃꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯥ "ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯐꯣꯔ ꯏꯅꯁꯦꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ" ꯑꯃꯥ ꯍꯧꯗꯣꯀꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯰꯱꯹ꯗꯥ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯟꯇꯣꯃꯣꯂꯣꯖꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁ꯭ꯠ ꯲꯷ꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯥ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯃꯥ ꯏꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯌꯨ.ꯀꯦ ꯏꯅꯁꯦꯛꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯁꯔꯞꯁꯅꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯊꯕꯥ ꯂꯩꯇꯅꯥ ꯍꯟꯊꯔꯀꯄꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ"꯫[꯶][꯷][꯸]

  1. Hallmann, Caspar A.; Sorg, Martin; Jongejans, Eelke; Siepel, Henk; Hofland, Nick; Schwan, Heinz; Stenmans, Werner; Müller, Andreas; Sumser, Hubert; Hörren, Thomas; Goulson, Dave; de Kroon, Hans (18 October 2017), "More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas", PLoS ONE, 12 (10): e0185809, Bibcode:2017PLoSO..1285809H, doi:10.1371/journal.pone.0185809, PMC 5646769, PMID 29045418.
  2. https://www.sciencemag.org/news/2017/05/where-have-all-insects-gone
  3. Hallmann, Caspar A.; Sorg, Martin; Jongejans, Eelke; Siepel, Henk; Hofland, Nick; Schwan, Heinz; Stenmans, Werner; Müller, Andreas; Sumser, Hubert; Hörren, Thomas; Goulson, Dave; de Kroon, Hans (18 October 2017), "More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas", PLoS ONE, 12 (10): e0185809, Bibcode:2017PLoSO..1285809H, doi:10.1371/journal.pone.0185809, PMC 5646769, PMID 29045418.
  4. https://www.sciencemag.org/news/2017/05/where-have-all-insects-gone
  5. Sánchez-Bayo, Francisco; Wyckhuys, Kris A.G. (31 January 2019), "Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers", Biological Conservation, 232: 8–27, doi:10.1016/j.biocon.2019.01.020.
  6. http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
  7. Archive copy. Archived from the original on 2018-10-14 ꯫ Retrieved on 2022-05-15
  8. https://www.theguardian.com/environment/2019/mar/28/insect-decline-will-cause-serious-ecological-harm