ꯎꯍꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯇꯥꯎꯆꯤꯡ ꯍꯩ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)
Jump to navigation Jump to search
Mature flower diagram.svg

ꯎꯍꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯥꯎꯆꯤꯡ ꯍꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯥꯎꯖꯤꯡ ꯍꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯢꯅ ꯃꯈꯜ ꯲ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯢꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯢ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯪꯕ ꯎꯍꯩꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕ ꯎꯍꯩꯩ ꯈꯔ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯍꯩꯈꯥ, ꯍꯩꯅꯧ, ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥꯥ, ꯀꯣꯝꯂꯥ, ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨ, ꯃꯥꯜꯍꯩ, ꯀꯤꯍꯣꯝ, ꯍꯩꯕꯣꯡ, ꯑꯪꯒꯨꯔ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯫

Fruits.jpg

ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯎꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯥꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯎꯍꯩ&oldid=40461" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ