Jump to content

ꯎꯍꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯎꯍꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯥꯎꯆꯤꯡ ꯍꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯥꯎꯖꯤꯡ ꯍꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯢꯅ ꯃꯈꯜ ꯲ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯢꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯢ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯪꯕ ꯎꯍꯩꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕ ꯎꯍꯩꯩ ꯈꯔ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯍꯩꯈꯥ, ꯍꯩꯅꯧ, ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥꯥ, ꯀꯣꯝꯂꯥ, ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨ, ꯃꯥꯜꯍꯩ, ꯀꯤꯍꯣꯝ, ꯍꯩꯕꯣꯡ, ꯑꯪꯒꯨꯔ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯫

ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯎꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯥꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯫

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯎꯍꯩ&oldid=40461" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ