ꯇꯨꯝꯂꯤꯕꯤ ꯁꯛꯍꯦꯟꯕꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

"ꯇꯨꯝꯂꯤꯕꯤ ꯁꯛꯍꯦꯟꯕꯤ" (ꯐ꯭ꯔꯦꯟ꯭ꯆ: "La Belle au bois dormant" , ꯖꯔꯃꯟ: "Dornröschen", ꯏꯪꯂꯤꯁ: "The Sleeping Beauty in the Woods" ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯆꯥꯏꯕꯦꯝꯃ ꯑꯃꯕꯨ ꯐꯠꯇꯕꯤ ꯍꯦꯂꯣꯢ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤꯠꯇ꯭ꯔꯪꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯱꯰꯰ ꯇꯨꯝꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯂꯣꯢꯗ ꯁꯛꯍꯦꯟꯕ ꯃꯆꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]