ꯇꯨ (ꯏꯆꯦꯜ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯆꯌꯦꯠꯅꯕꯤꯒꯅꯨ ꯇꯨꯂꯦꯜ

ꯇꯨ (ꯏꯪꯂꯤꯁ:Stream, brook, small river) ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯇꯨ_(ꯏꯆꯦꯜ)&oldid=10999" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ