Jump to content

ꯇ꯭ꯔꯥꯎ ꯑꯦꯐꯁꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯤꯗꯤꯝ ꯔꯣꯗ ꯑꯦꯊꯂꯦꯇꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯐꯨꯇꯕꯣꯜ ꯀ꯭ꯂꯕ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯤ.ꯑꯥꯔ.ꯑꯦ.ꯌꯨ. ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ TRAU FC, ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯥꯏ-ꯂꯤꯒꯇꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯫ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯲꯰꯱꯷–꯱꯸ꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟꯗꯥ ꯑꯥꯏ-ꯂꯤꯒ ꯲ꯁꯨꯕꯥ ꯗꯤꯕꯤꯖꯅꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯁꯊꯣꯛꯈꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯲꯰꯱꯹ꯗꯥ ꯑꯥꯏ-ꯂꯤꯒꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯇꯧꯈꯤ, ꯲ꯁꯨꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯃꯥꯏꯄꯥꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯫

ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯠꯁꯦꯜ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯦ.ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯐ.ꯑꯦꯐ.ꯀꯤ ꯐꯨꯠꯁꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯫ ꯇꯤ.ꯑꯥꯔ.ꯑꯦ.ꯌꯨ.ꯅꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯒꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯱꯹꯵꯴ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲ꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯇꯤꯗꯤꯝ ꯔꯣꯗ ꯑꯦꯊꯂꯦꯇꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯁꯥꯟꯅ-ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤ.ꯁꯤ. TRAU ꯅꯥ ꯱꯹꯹꯸ ꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯣꯂꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯗꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯈꯤ, ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯎꯖꯕꯦꯀꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯔꯕꯈꯥꯔ ꯑꯦꯐ ꯁꯤꯗꯥ ꯱꯰–꯱ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯲꯰꯱꯸ꯗꯥ ꯑꯥꯏ-ꯂꯤꯒ ꯲ꯁꯨꯕꯥ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯍꯧꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦ ꯸ꯗꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯖꯟꯗ ꯑꯥꯏ-ꯂꯤꯒ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯌꯔꯗꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯫

꯲꯰꯱꯸–꯱꯹ꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏ-ꯂꯤꯒ ꯲ꯁꯨꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯂꯧꯈꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯂꯤꯒ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯏ-ꯂꯤꯒꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟ ꯐꯪꯈꯤ ꯫

꯲꯰꯱꯹ꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁ꯭ꯠ ꯲꯵ꯗꯥ ꯇꯤ.ꯑꯥꯔ.ꯑꯦ.ꯌꯨ.ꯅꯥ ꯑꯦꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯇꯁ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯠ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯫ ꯑꯦꯁꯤꯁ꯭ꯇꯥꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ ꯌꯥꯅꯆꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯜ ꯊꯥꯗꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯫

ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ, ꯇꯤ.ꯑꯥꯔ.ꯑꯦ.ꯌꯨ.ꯑꯦꯐ.ꯁꯤ.ꯅꯥ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯤꯡꯗꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯇꯁ ꯕꯤꯖꯅꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯐꯔꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯇꯤꯐꯦꯟ ꯚꯦꯟꯆꯔꯁ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯀꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯥꯅꯆꯦ ꯑꯃꯥ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯅꯆꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤ ꯫ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯔꯣꯃꯤ ꯐꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯤꯠ ꯄꯥꯔꯇꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯫ ꯲꯰꯱꯹ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯳ꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯗꯒꯂꯁ ꯁꯤꯂꯚꯥꯗꯥ ꯔꯣꯞ ꯇꯧꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯱ꯗꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯅꯥꯏ ꯁꯤꯇꯤꯒꯥ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯫ ꯊꯨꯅꯥ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯦꯆ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯜꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯈꯤꯗꯦ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]