Jump to content

ꯈꯥꯀꯤ ꯃꯌꯦꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯈꯥꯀꯤ ꯃꯌꯦꯛ

ꯈꯥꯀꯤ ꯃꯌꯦꯛ (ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯆꯥꯏꯅꯤꯖ: 漢字; ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯆꯥꯏꯅꯤꯖ: 汉字; ꯄꯤꯅꯌꯤꯟ: hànzì; ꯂꯤꯠ. ‘ꯍꯥꯟ ꯆꯦꯛꯔꯦꯇꯔꯁꯤꯡ’) ꯑꯁꯤ ꯈꯥꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯒꯤ ꯏꯕꯥ ꯉꯝꯅꯕꯥ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯥ ꯂꯣꯒꯣꯒ꯭ꯔꯥꯃꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯃꯈꯣꯌꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯏꯁ꯭ꯠ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣꯂꯁꯤꯡ ꯏꯅꯕꯥ ꯁꯦꯃꯗꯣꯀꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌꯕꯨ ꯀꯥꯟꯖꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯕꯥ ꯖꯄꯥꯅꯤꯖ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯟꯖꯥ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯕꯥ ꯈꯥ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯛꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯌꯥꯗꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ, ꯁꯥꯍꯤꯠꯌ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯤꯡ ꯊꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯅꯥ ꯆữ ꯍꯥꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯂꯐꯥꯕꯦꯠ ꯑꯃꯗꯥ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥ ꯏꯅꯕꯥ ꯆ꯭ꯍ ꯅꯣꯝ ꯁꯦꯃꯈꯤ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯛꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯃꯗꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯂꯦꯞꯇꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯥ ꯏꯕꯥ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯅꯤ꯫ ꯏꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯎꯊꯏꯁ꯭ꯠ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ, ꯃꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯨꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ, ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯛꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯗꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯥ ꯑꯏꯕꯥ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫