Jump to content

ꯈꯨꯃꯟ ꯄꯨꯂꯦꯝꯄ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯈꯨꯃꯟ ꯄꯨꯂꯦꯟꯄ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)
ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫

ꯈꯨꯃꯟ ꯄꯨꯔꯦꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯨꯃꯟ ꯄꯨꯔꯦꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯨꯃꯟ ꯄꯨꯂꯦꯝꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯨꯃꯟ ꯄꯨꯂꯦꯟꯄ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯂꯣꯜꯇ ꯌꯥꯎꯄ ꯑꯊꯧꯄ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯇꯝ ꯱ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ, ꯄꯥꯊꯧ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯅꯕ ꯀꯩꯔꯦꯜ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]