ꯉꯥꯅꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯉꯥꯅꯨ
ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯥ
ꯀꯤꯡꯗꯝ: ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯂꯤꯌꯥ
Phylum: ꯀꯣꯔꯗꯥꯇꯥ
ꯀꯥꯈꯜꯁꯤꯡ: ꯑꯦꯚꯤꯁ
ꯉꯥꯅꯨ

ꯉꯥꯅꯨ (ꯏꯪꯂꯤꯁ:Duck or Water fowl) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯏꯔꯣꯢꯒꯟꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯈꯜ (ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ) ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯉꯥꯅꯨ

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯉꯥꯅꯨ&oldid=48905" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ